VÅRA KÖPVILLKOR
Allmänt
Nedanstående villkor skall gälla med företräde framför alla andra villkor, om annat ej särskilt skriftligen överenskommes mellan parterna.

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet.

För att kunna handla på www.transfersec.com måste du ha fyllt 18 år.

Godkännande
Köparens beställningar är uttryckligen villkorade av att köparen godkänner alla försäljningsvillkor som inkorporerats häri genom hänvisning. Ytterligare villkor som säljaren angivit på ordererkännandet skall gälla utöver dessa villkor.

Avvikande villkor
Ytterligare eller avvikande villkor som kan förekomma i underrättelse från köparen avvisas härmed uttryckligen och skall inte vara bindande för Säljaren utan dennes uttryckliga skriftliga godkännande. Sådana ytterligare eller avvikande villkor i Köparens tryckta blanketter eller hänvisning skall inte, även om köparen godkänner varorna, utgöra en del av denna försäljning utan säljarens skriftliga godkännande.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, i enlighet med INCOTERMS 2000.

Försenad leverans som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget.

Orderbekräftelse
Säljaren bekräftar alltid med en skriftlig orderbekräftelse som sändes digitalt. Det åvilar köparen att inom 3 dagar kontrollera orderbekräftelsen. Säljaren reserverar sig för skrivfel eller annan force majeure.

Betalning
Alla priser är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vid betalning kan du välja bland de betalningsmetoder vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst krypteras dina kortuppgifter. När vi har mottagit din beställning gör vi en reservation på ditt betalningsmedel för att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att täcka köpbeloppet och slutföra transaktionen. Om ingen reservation kan göras förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen. Du får då information om en eventuell annullering.

Vi använder oss av Klarna betalningssätt som endast är tillgängligt för privatpersoner och inte kan väljas av företag oavsett företagsform. Denna betalningsmetod kan inte användas vid köp från Partner.

Ångerrätt
Gällande förpacknings- och produktionsprodukter kan endast retur ske enligt överenskommelse med Transfer Security.

Produkter som tillverkats specifikt för kunds räkning, innebär alltid att ordern är bindande och att returer ej godkännes.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det skick som du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive porto för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Transfer Security inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.

Annullation
Om en bekräftad order önskas bli annullerad av kund efter att ordern är lagd måste först ett godkännande från Transfer Security inhämtas och godkännas samt att säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst.

Reklamation
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han/hon inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan används. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars ha kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte varan inom en månad från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vara skall inte i något fall anses felaktig om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material.

Produkter med garanti följer nedan regelverk.

Säljarens ansvar
Säljaren är inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

Köparens ansvar
Felaktiga varor eller varor som av någon anledning inte slutligt kan godkännas av Köparen eller dess kund, skall vid en eventuell nyleverans återsändas på Köparens risk och bekostnad till Säljaren. I det förhållandet att varorna tagits i bruk och ej kan returneras, så har Säljaren ingen vidare skyldighet som innefattar kostnader för ny leverans och logistik vid framtagande av nya produkter.

Försenad leverans eller skadat gods som beror på transportföretaget skall reklameras av Köparen direkt till transportföretaget. Först när ett giltigt ärendenummer finns tillgängligt hos transportören gällande reklamationen, kan Transfer Security från sin sida assistera i ärendet.

Garantier
24 månader på elektronik, batterier, laddare och tillbehör.

Reservation
Vi reserverar oss för prisändringar och valutaförändringar under tiden för eventuella prislistor och offerter.

Made on
Tilda